Skladištenje prinosa

Poljoprivredni proizvođači se svake godine suočavaju sa izazovom kako očuvati kvalitet roda, da li odmah nakon žetve prodati poljoprivredne proizvode ili ih skladištiti i gde, kako obezbediti sredstva za finansiranje daljeg proizvodnog procesa.

Sistem javnih skladišta omogućava poljoprivrednom proizvođaču da čuva poljoprivredne proizvode u skladištima, koja garantuju bezbednost, kvalitet i kvantitet uskladištene robe.
Istovremeno, sistem javnih skladišta daje poljoprivrednom proizvođaču slobodu da sam odluči kada i po kojoj ceni će prodati poljoprivredne proizvode.

Poljoprivredni proizvođač nije primoran da proda robu, kako bi došao do finansijskih sredstava, jer dok je roba uskladištena u javnom skladištu, poljoprivredni proizvođač može korisititi kratkoročna kreditna sredstva, odobrena na osnovu robnog zapisa, odnosno uskladištene robe.
 


« nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs