04.08.2016 09:42

Novi tekst bankarske garancije koju predaju javna skladištadu

Obaveštavamo javna skladišta za poljoprivredne proizvode da je Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srbije, usvojio novi tekst garancije banke, za obezbeđenje naplate potraživanja Kompenzacionog fonda prema javnom skladištu, koja nastanu u vezi sa skladištenjem poljoprivrednih proizvoda.

Novi tekst garancije postavljen je na internet prezentaciji Kompenzacionog fonda, u delu ”Dokumenti” - ”Opšta akta KF”

U skladu sa navedenim neophodno je da javna skladišta, kod dobijanja dozvole za rad, ili kod obnavljanja ove dozvole, Kompenzacionom fondu predaju garanciju banke u skladu sa tekstom novog obrasca garancije.

Kao što je poznato ova garancija se predaje na osnovu člana 40. st. 1. i 2. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09), i čl. 2. i 3.

Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje iznosa po garanciji banke koju javno skladište za poljoprivredne proizvode predaje Kompenzacionom fondu (“Službeni glasnik RS”, broj 15/2010 i 44/2011). Napominjemo da je članom 3. navedenog Pravilnika propisano da tekst garancije utvrđuje Kompenzacioni fond u skladu sa zakonom.

Neophodno je da o napred navedenom javno skladište obavesti poslovnu banku kod izdavanja garancije za dobijanje dozvole, ili kod obnavljanja ove dozvole.


« nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs