04.08.2016 09:37

Primena Zakona o predžetvenom finansiranju

Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje je usvojen u 2014. godini i stupio je na snagu 01.06.2015. gisdune. U izradi ovog zakona aktivnu ulogu imali su predstavnici Kompenzacionog fonda, učešćem u Radnoj grupi koju je formirala Vlada.

Ovim zakonom treba da se obezbede uslovi za stabilno finansiranje poljoprivredne proizvodnje u predžetvenoj fazi, što je od velikog značaja za celokupnu privredu Republike Srbije. To se naročito odnosi na finansiranje koje prethodi proizvodnji robe, na koji način se omogućuje poljoprivrednom proizvođaču da ostvari neophodna finansijska sredstva na početku proizvodnog procesa.

Predžetveno finansiranje funkcionalno je povezano sa primenom Zakona o javninm skladištima, jer nakon proizvodnje buduće robe po ugovoru o predžetvenom finansiranju, uz saglasnost ugovornih strana, ista se može deponovati u javnom skladištu za poljoprivredne proizvode. Za deponovanu robu javno skladište izdaje robni zapis – hartiju od vrednosti.

Izdati robni zapis dužnik može zalažiti u korist poverioca po ugovoru o predžetvenom finansiranju ili drugom zaključenom ugovoru, radi dobijanja potrebnih finansijskih sredstava.


« nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs